You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

Bygningsinformasjonsmodellering (BIM)

For PERI er BIM en fremtidsrettet metode som gjør det enklere å planlegge og styre alle byggeprosessene, fra ideen blir unnfanget til driften av bygningene.

BIM, eller bygningsinformasjonsmodellering, er en programvarebasert metode for planlegging og implementering av byggeprosjekter som er basert på en 3D-bygnings- eller konstruksjonsmodell. BIM-metoden har blitt testet i større prosjekter over hele verden og tilbyr åpen prosjekthåndtering og en stor grad av planleggingssikkerhet, både til byggherrene og alle som er involvert i byggeprosessen.

Alle byggekomponentene inkludert i BIM er beskrevet i detalj med hensyn til visuelle, tekniske og funksjonelle egenskaper. Ved å integrere tids- og kostnadsfaktorer går 3D-modellen gradvis over til en 4D- eller 5D-modell. 

Mennesker, standarder, prosesser og teknologi utgjør de sentrale delene av BIM. Nøkkelen til suksess er mennesket: Alle involverte parter må støtte opp om den samarbeidsbaserte arbeidsmetoden: De må håndtere dokumentasjons- og kommunikasjonsteknologi og kjenne prosesser og standarder. 

Den største fordelen ved BIM er at variasjoner i planlegging og gjennomføring kan simuleres i 3D-bygningsmodellen på et tidlig stadium i prosjektet. Dette hjelper alle som er involvert i byggeprosjektet, med å se hvor, når, hvorfor og til hvilken kostnad grensesnittproblemer kan oppstå, under planleggingsfasen for byggingen samt under gjennomføringen. 

PERI Norge AS
Engineering 
Jarle Knudsen
Dråpen 9
3006 Drammen
+47 97528449
Send e-post

 

Fordelene med BIM

 • Planlegge sikkerhet for store, komplekse prosjekter
 • Sentralisert dataadministrasjon med fullstendig informasjon om prosjektet
 • Strukturert kommunikasjon via standardiserte arbeidsmetoder
 • 3D-visualisering av byggeprosjektet ved sammenkobling av informasjon og dokumenter
 • Løpende oppdatert prosjektinformasjon som alltid er tilgjengelig
 • Enklere tilsyn på anleggsplassen
 • Økt kvalitet fordi feil i planleggingen oppdages tidlig
 • Reduserte byggekostnader
 • Økt arbeidssikkerhet gjennom systembaserte godkjenningsprosesser
 • Minimert risiko i gjennomføringsfasen
 • Enkel tidsfristovervåking i byggefasen
 • Tidsbesparelser under hele byggefasen
 • Videre bruk av informasjonen for styring av bygget 

Kostnader og utgifter ved BIM-implementering

Undersøkelser viser at utgifter og kostnader knyttet til bruk av BIM flyttes til tidlige faser i gjennomføringen. Kostnadsøkninger blir mindre sannsynlig takket være bedre planlegging.

De høyere kostnadene ved starten av et prosjekt skyldes innføringen av BIM. Grunnen til dette er imidlertid ikke innkjøp av teknologien, men at det må utvikles konsepter for prosessene og strukturene så vel som defineres standarder for BIM-integrering.

Dette betyr at det ikke bare er å kjøpe BIM. Entreprenører må utvikle BIM prosjekt for prosjekt og finjustere og tilpasse metoden i takt med økt kunnskap og innsikt. Samarbeidspartnere som PERI som har erfaring med BIM, er svært verdifulle og reduserer utgiftene og kostnadene under implementeringsfasen. 

PERI – din samarbeidspartner for BIM-prosjektet

Hos PERI er det vanlig praksis å kombinere 3D-modeller for planlegging av bruk og støpeavsnitt med tidsfaktoren. Dette er grunnen til at PERI har vært involvert i BIM-anvendelse for forskalings- og stillassystemer i lengre tid.

Målet for den pågående programvareutviklingen hos PERI er komplett integrasjon av forskalings- og stillasløsninger ved fremtidige BIM-prosjekter. Slik integreres flere og flere prosessdata i tilhørende databasesystemer.

Prosjektstyringssystemet CENTRIO fra PERI gjør at ansatte kan samarbeide om prosjekter over hele verden fordi alle har tilgang til den samme databasen. Kommunikasjonen mellom selskaper forbedres også ved at det benyttes mobilprogramvare til administrasjon av byggeinformasjon i planleggings- og gjennomføringsfasene. 

BIM in use for the Filstal Bridge

Eksempel på et av PERIs BIM-prosjekter

PERI har presentert aktuelle eksempler på BIM-prosjekter på en rekke bransjemesser. De bruker et kommunikasjons- og databehandlingssystem med to bruksområder: Autodesk BIM 360 Glue og Autodesk BIM 360 Field. PERIs egne systemer er integrert i Autodesk BIM 360 Glue via grensesnitt. Dette betyr at alle som er involvert i planleggings- og byggeprosessen, har tilgang til samme type informasjon via brukervennlige grensesnitt. Tegninger, dokumenter og modeller fra CENTRIO og fra 3D-tegneprogrammet PERI CAD kan hentes opp på denne måten også. Tilleggsinformasjon, om for eksempel materialene på anleggsplassen, leveres av kundeportalen myPERI.

Nye behov og løsninger formidles raskt og direkte via Autodesk BIM 360 Glue, som er koordineringsprogramvaren for planlegging. Alle de involverte, fra prosjektkontoret til entreprenører, får alltid oppdatert prosjektinformasjon. Dette bidrar til å oppdage og analysere utfordringer eller kapasitetsproblemer på et tidlig stadium.

Informasjon fra planleggingsfasen er tilgjengelig for det praktiske arbeidet på anleggsplassen via koordineringsprogramvaren Autodesk BIM 360 Field. Den gjør det mulig å overføre og dokumentere oppgaver, problemer, sjekklister, instrukser, bilder og rapporter for kommunikasjon mellom anleggsplassen og kontoret.

Slik kan anleggsleder utføre rutinekontroller ved hjelp av sjekklister, dokumentere åpne punkter med et nettbrett og formidle dette som et problem til formannen. Formannen mottar så en melding direkte via Autodesk BIM 360 Field, slik at han kan håndtere saken umiddelbart. Skulle han trenge spesialinformasjon om bygget eller tekniske dokumenter, for eksempel anvisninger for montering og bruk av det aktuelle forskalingsmaterialet, kan han også hente frem dette. Etter at problemet er løst, kan han kvittere med bilder og kommentarer. Anleggsleder blir informert automatisk om dette og kan kontrollere arbeidet.

Forhåndsmonterte forskalingsenheter leveres med en QR-kode for å optimalisere leveringsprosessen. Dette gjør det mulig å registrere og kontrollere materialene på anleggsplassen med samme programvare, direkte ved levering. Arbeidsplaner, for eksempel, kan også hentes frem, og plasseringer for første gangs bruk kan visualiseres ved hjelp av byggemodellen.