You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

Forskalingsteknologi til tunnelbygging

Tunnelbygging er en virksomhet i kraftig vekst over hele verden. Denne utviklingen er drevet av den store økningen i private transportmidler og i produksjonen av varer og råvarer, som skal fraktes til alle verdens hjørner så raskt som mulig.

Utbyggingen av veinettet blir stadig viktigere. Hvis du ser på statistikken for tunnelbygging siden 60-tallet, er det tydelig hvordan den stigende kurven sammenfaller med økningen i trafikk i den samme perioden. Ønsket om et stadig «større, raskere og lengre» transportnett gjenspeiles i etterspørselen etter strekninger som er tids- og kostnadsbesparende, trygge og i størst mulig grad fri for hindringer.


Akselerasjon, desentralisering og forflytting

Målet for den nåværende trafikkplanleggingen er at folk skal kunne komme seg fra A til B på kortest mulig tid og på en trygg og sikker måte uten avbrudd. Dette gjelder distriktene så vel som byer og storbyområder som sliter med overbelastede veinett. Fokuset på trafikkflyt gjelder hovedsakelig transnasjonale langdistanseforbindelser, der målet er å føre store internasjonale økonomiske regioner sammen.

På bakgrunn av dette er tunnelkonstruksjoner og broer de viktigste komponentene i trafikknettet. De krysser fjell og vann, gjør avstander kortere, forhindrer omkjøringer, utjevner høydeforskjeller og gjør at vi slipper å bygge veikryss. I tillegg beskytter tunneler mennesker og naturen mot støy og utslipp. 


PERI: Spesialisten som tenker helhetlig 

Parallelt med utviklingen innenfor tunnelbygging har spesialister etablert seg på alle nivåer av planlegging og gjennomføring, noe som gjør det mulig å ferdigstille prosjekter i denne størrelsesordenen gjennom velprøvde byggemetoder, så vel som gjennom sammenkoblede informasjons- og organisasjonsstrukturer.  

Gruppene som er involvert i planlegging av tunnelkonstruksjoner, består gjerne av geologer, landmålere, spesialister på gravearbeider, fundamentering, veibygging og organisering, betongteknologer så vel som av transportplanleggere og eksperter på driftssikkerhet. Listen over disse ulike yrkene gir et innblikk i hvor komplekse slike byggeprosjekter er. Blant denne gruppen med spesialister har PERI fått internasjonalt ry som en pålitelig samarbeidspartner, takket være våre forskalings- og stillassystemer. Og dette gjelder i alle prosjektfaser, fra planlegging til ferdigstillelse. 


Grunnprinsipper og mål for tunnelbygging

Betongteknologiens støtterolle

Betong som byggemateriale har gjort det mulig å lage en grunnleggende definisjon av systematiske tunnelbyggemetoder. Siden har det kommet stadig forbedrede tilnærminger til byggeoppgaver av denne typen med standardiserte systemer og dermed til ensartet planlegging, byggekonstruksjon og implementering basert på økonomiske prinsipper

Underveis i utviklingen har det skjedd en betydelig reversering av prioritetene. Der forskaling og stillas tidligere ble kjøpt inn litt på måfå, som nødvendig tilleggsutstyr i byggeprosessen, blir de i økende grad sett på som produksjons- og organiseringsverktøy ved at de nå utgjør systemer. Det er den nøye koordineringen av disse allsidige systemene som nå for tiden danner grunnlaget for suksess på en tunnelbyggeplass.


Ulike byggemetoder og lastbærende konstruksjoner

Tunnelens tverrsnitt og lengde utgjør hovedkriteriene for valg av byggemetode og lastbærende konstruksjon. I tillegg må det tas hensyn til objektbetingede krumninger og helninger i tunnelen samt varierende geometri i forbindelse med fri bredde og høyde. Disse endringene i standardtverrsnittet er nødvendige for å kunne integrere parkerings- og havarinisjer, rømnings- og atkomsgallerier og konstruksjoner som forbinder tilstøtende tunnelløp med hverandre eller leder til overflaten.

PERI tilbyr fire tunnelbyggemetoder:

 • Åpen kulvertløsning 
 • Ensidig tunnelforskaling
 • Tosidig kulvertforskaling for tilbakefylling
 • Spesielle og tilpassede konstruksjoner

Uavhengig av byggemetoden finnes det lastbærende konstruksjoner med ulike tverrsnitt tilgjengelig, alt etter de geologiske forholdene og den planlagte anvendelsen. Den enkle rektangelformen gir de mest kostnadseffektive produksjonsalternativene. Runde, elliptiske eller spesielle tverrsnitt kan også gi bestemte fordeler, avhengig av randbetingelsene. 


Lastbærende konstruksjoner ved tunnelbygging

Common types of load-bearing structures are trough structures, arch tunnels and rectangular cross-sections.

Tunnelbyggeløsninger fra PERI og prosjekteksempler

Alle tunnelbyggeløsningene fra PERI er basert på ett enkelt system – VARIOKIT-løsningen – uavhengig av den nødvendige graden av automatisering av oppsett og demontering av forskalingen eller av forflytningen. PERIs systemløsninger omfatter alle fasene av tunnelkonstruksjonens livssyklus: fra bygging til vedlikehold og reparasjon.


Oversikt over tunnelbyggeløsningene fra PERI

Graphical display of open cut tunneling in tunnel construction: interrupted cross-section

Åpen kulvertløsning: avbrutt tverrsnitt

I likhet med oppføring av bygg produseres tunnelens gulv, vegg og tak uavhengig av hverandre.

Rammebetingelser

 • Støpeavsnitt på opptil 30 m
 • Fri høyde ca. 3 m til 10 m
 • Fri bredde i henhold til konstruksjonsmessige begrensninger
 • Antall støpeavsnitt maks. 10

Graphical display of open cut tunneling in tunnel construction: semi-monolithic

Åpen kulvertløsning: delmonolittisk

Vegger og tak støpes i én omgang. Produksjonen skjer ved hjelp av to konstruksjonsmessig autonome forskalingsvogner som beveger seg separat.

Rammebetingelser

 • Støpeavsnitt på opptil ca. 25 m
 • Fri høyde ca. 4 m til 10 m
 • Fri bredde ca. 4 m til maks. ca. 20 m per vogn
 • Antall støpeavsnitt min. ca. 10 opptil maks. ca. 60

Graphical display of open cut tunneling in tunnel construction: semi-monolithic

Åpen kulvertløsning: delmonolittisk

Gulv og vegger støpes i én omgang. Takket være absolutt vanntetthet brukes denne byggemetoden i områder med grunnvann.

Rammebetingelser

 • Støpeavsnitt på opptil maks. 15 m
 • Fri høyde ca. 4 m til 8 m
 • Fri bredde ca. 25 m
 • Antall støpeavsnitt min. ca. 10 opptil maks. ca. 60

Graphical display of open cut tunneling in tunnel construction monolithic

Åpen kulvertløsning: monolittisk

Gulv, vegger og tak støpes i én omgang. På grunn av svært få skjøter oppnås det høy grad av vanntetthet på hele tunneltverrsnittet.

Rammebetingelser

Variant med lanseringsbjelke:

 • Støpeavsnitt min. ca. 10 m til maks. 24 m
 • Fri høyde ca. 3 m til ca. 10 m
 • Fri bredde ca. 20 m
 • Antall støpeavsnitt min. 50

Variant med portal og bakre vogn:

 • Støpeavsnitt min. ca. 10 m til maks. 20 m
 • Fri høyde ca. 4 m til ca. 9 m
 • Fri bredde maks. 18 m
 • Antall støpeavsnitt min. 25

 


Graphical display of the mining method in tunnel construction

Ensidig tunnelforskaling

Tunnelen bygges under jorden. Utgravingen for de runde eller ovale tverrsnittene skjer enten ved sprenging eller med tunnelboremaskiner.

Rammebetingelser

 • Korte avstander: Buet forskaling kombineres med stillas
 • Mellomlange avstander: Bruk av systemforskalingsvogner som kan flyttes horisontalt
 • Mer enn 60 støpeavsnitt: automatisert bruk av forskalingsvogn

Graphical display of the cut-and-cover method in tunnel construction

Tosidig kulvertforskaling for tilbakefylling

Bygging som medfører minimalt med trafikkforstyrrelser. Med denne byggemetoden går utgravningen bare opp til den nedre kanten på det fremtidige tunneltaket.

Rammebetingelser

 • Støpeavsnitt på opptil ca. 30 m
 • Fri høyde på opptil maks. 12 m
 • Fri høyde uten begrensninger
 • Antall støpeavsnitt: fra 1 støpeavsnitt

Symbol for deviations from the standard cross-section in tunnel construction.

Avvik fra standardtverrsnittet

Nødvendige endringer i standardtverrsnittet på grunn av parkerings- og havarinisjer, rømnings- og atkomstgallerier osv.

Rammebetingelser

 • Forskalingsvognen kan justeres etter endringer i tverrsnittet med minimalt med ekstraarbeid 
 • Mulig med uhindret bytte mellom standard og avvikende tverrsnitt 

Symbol for transitional structures, which link above-ground traffic routes with the underground routing.

Overgang tunnel / overflateområde

Overgangskonstruksjoner som forbinder veier på overflaten med veier under bakken.

Rammebetingelser

 • Formen og størrelsen på forskalingsgeometrien kan fleksibelt tilpasses topografien og landskapet. 
 • Overflatefinishen på portalveggene kan også fremstilles på fleksibel måte.

Symbol for half-open tunnels with single-sided or overhead light in tunnel construction.

Gallerikonstruksjoner / halvåpne konstruksjoner.

Halvåpne tunneler med belysning på ene siden eller ovenfra. Gallerier kan være frittstående konstruksjoner eller lengre overgangskonstruksjoner.

Rammebetingelser

 • Teknisk utførelse og produksjon som tilsvarer velprøvde byggemetoder innenfor tunnelbygging.
 • Egnet for alle forskalings- og stillassystemer fra PERI som kan brukes ved tunnelbygging.

Symbol for construction-related measures for the maintenance, partial renewal or modification of existing tunnel structures.

Vedlikehold av tunnelkonstruksjoner.

Byggerelaterte tiltak for vedlikehold, delvis fornyelse eller endring av eksisterende tunnelkonstruksjoner

Rammebetingelser

 • Systemkomponenter kan brukes i alle tunnelbyggemetodene som er nevnt ovenfor
 • Grundig skadeanalyse ved vurdering av tekniske og organisatoriske hensyn 
 • Vedlikeholds- og prosessplanlegging er i tråd med gjeldende lover og forskrifter

PERI systemteknologi for tunnelbygging

Modulbasert konsept og fordeler for kunden

PERI har fulgt et unikt modulkonsept helt fra starten av som oppfyller to tilsynelatende motstridende mål og kombinerer dem teknisk i utviklingen av produkter og byggekomponenter. På den ene siden kjennetegnes, PERIs forskalings- og stillassystemer av en konstruksjon som er gjort så enkel så mulig, og er svært brukervennlig å håndtere. På den annen side gir disse standardiserte komponentene maksimal fleksibilitet med tanke på objektspesifikke kombinasjonsmuligheter. 

PERIs konsept er funksjonelt og logistikkmessig optimalisert. Konseptet omfatter blant annet noen få kjernekomponenter med fastsittende, selvlåsende og selvjusterende koplingsstykker, forskalings- og stillassystemer med selvforklarende oppsettslogikk samt digitale planleggings- og gjennomføringsinstrumenter som sørger for at prosjekter går glatt med hensyn til både byggeprosess og logistikk.

Fasene i tunnelbygging

Prosjektfaser ved bygging, vedlikehold og reparasjon av tunnelkonstruksjoner

West tunnel of the former Elbe tunnel which pedestrians continued to use, while the other tunnel was being repaired.

Prosjektets formål

 • Nybygg
 • Vedlikehold / reparasjon
 • Vedlikehold / renovasjon
Two engineers planning a tunnel with a 3D-model.

Planleggingsfase

 • 2D- / 3D-planlegging
 • Definere forskalingssystemet
 • Definere forskalingsoverflaten
 • Definere byggerekkefølgen
 • Utarbeide logistikkonseptet
The hydraulic VARIOKIT arched formwork carriage is flexibly adjusted to the conditions in the Elbe tunnel in Hamburg.

Forskalingsfase

 • Sette opp forskalingen
 • Justere forskalingen
 • Flytte forskalingen
 • Demontere forskalingen
Worker stands on the formwork carriage and does installation work on the arched slab.

Støpefasen

 • Tilføre / fordele betong
 • Fylle betong
 • Komprimere betong
 • Herde betong

Uovertruffen anvendelighet: VARIOKIT-løsningen

VARIOKIT løsningen er svært allsidig. Det er et av noen få systemer i verden som brukes uten begrensninger ved bygging av tunneler og broer og innenfor generell bygg- og anleggsvirksomhet. Denne kundefordelen er resultatet av en høy grad av standardisering og muligheten til å kombinere systemkomponentene, som er basert på følgende tre kjerneelementer:

 • SRU universell stålrigel
 • RCS klatresystem
 • SLS tunglastspindel

Dette betyr at VARIOKIT-løsningen består av 80 % standardkomponenter og 20 % objektspesifikke, justerbare spesialdeler. I tillegg til dette er det mulig å leie PERI standardkomponenter, noe som reduserer den bundne investeringskapitalen. Samtidig får PERIs kunder over hele verden sikker tilgang til et stort utvalg av system- og produktkomponenter som er teknisk og funksjonelt testet og vedlikeholdt. En annen stor økonomisk fordel ved VARIOKIT-konseptet er at det kan utvides til en uavhengig mobil og hydraulikkstøttet forskalingsvogn for tunneler og dermed utføre flere sammenhengende arbeidstrinn nøyaktig og automatisk.


Mer informasjon

Forskalingsteknologi for tunneler | Teknologihåndbok

Alle emnene som er nevnt ovenfor, er beskrevet utfyllende og med illustrasjoner i PERIs håndbok om forskalingsteknologi for tunneler. De mange systemillustrasjonene er ikke bare knyttet til forklaringene av spesifikke byggemetoder og situasjoner på anleggsplassen, men de fungerer også som en praktisk referanse til tidligere tunnelprosjekter.  

Mer enn 100 sider i den 160-siders teknologihåndboken er viet til detaljert dokumentasjon av tunnelbyggeprosjekter. Også her supplerer de systematiske tegningene og storformatbildene presentasjonen av spesifikke arbeidssituasjoner og løsninger som er utarbeidet og utført i samarbeid med PERI. Vi ønsker også å formidle perspektivet til spesialistbedriftene, og vi har derfor latt de ansatte som er direkte involvert i arbeidet på anleggsplassen, fortelle hva de synes om forskalingsrelaterte krav, og forklare avgjørelsene de har tatt i ulike situasjoner.