You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

Informasjon om bruk av nettstedet

Ved å bruke eller laste ned informasjon fra alle steder som omfattes av peri.no (heretter kalt "nettstedet") aksepterer du å følge gjeldende vilkår og betingelser for bruk av nettstedet.

Innholdet og tjenester på nettstedet, samt våre vilkår som beskrevet her, blir løpende oppdatert etter behov og kan når som helst endres av PERI. Det tas forbehold om at sidene kan inneholde mangelfull eller unøyaktig informasjon, og at dette ikke kan påberopes som grunnlag for krav.

PERIs vilkår for bruk av peri.no

Gjeldende fra 23. april 2015

Formålsparagraf

PERI Norge AS, som har hovedkontor i 3070 Sande i Vestfold (heretter omtalt som «PERI»), gir herved entreprenører og forbrukere (heretter omtalt som «Brukere, Brukerne») tilgang til et nettsted (heretter omtalt som «PERI-nettstedet») på domenet www.peri.no.

 1. Anvendelsesområde
  1. «PERIs vilkår for bruk av peri.com» (heretter også omtalt som «Vilkår, Vilkårene») er et supplement til PERIs generelle forretningsvilkår, i den versjonen som er gyldig når kontrakten inngås (heretter omtalt som «PERIs vilkår»).
   PERIs vilkår er tilgjengelig her: https://www.peri.no/salgs-og-leiebetingelser.html
   Dersom det oppstår en konflikt mellom disse Vilkårene og PERIs vilkår, skal disse Vilkårene ha forrang.
  2. Disse Vilkårene er en oversettelse av den tyske originalversjonen. Formuleringene i disse Vilkårene skal alltid tolkes med utgangspunkt i den tyske originalversjonen.
  3. Disse Vilkårene gjelder utelukkende bruk av domenet www.peri.no. Særskilte bruksvilkår gjelder andre nettsteder og domener som leveres av PERI.
  4. Særskilte vilkår gjelder bruken av apper, nettbaserte programmer og annen programvare som leveres av PERI: PERIs bruksvilkår for apper og nettbaserte programmer og vilkår for nettportalen myPERI (heretter omtalt i fellesskap som «andre PERI-bruksvilkår»). I tilfelle det oppstår en konflikt mellom disse Vilkårene og andre PERI-bruksvilkår, skal de andre PERI-bruksvilkårene ha forrang over disse Vilkårene.
  5.  Andre forretningsmessige forhold skal ikke påvirkes av disse Vilkårene.
  6. Ved å benytte seg av PERI-nettstedet godtar brukeren at disse Vilkårene er gyldige.
 2. Vernebestemmelse
  Med mindre det inngås en annen skriftlig avtale, dekkes bruken av PERI-nettstedet bare av disse Vilkårene. Andre bestemmelser, særlig brukerens generelle forretningsvilkår, skal ikke utgjøre en del av kontrakten, selv ikke om PERI ikke uttrykkelig bestrider dem.
 3. PERIs tjenester og innvilgelse av bruksrett for PERI-nettstedet
  1.   På PERI-nettstedet tilveiebringer PERI både:
   – Informasjon om PERIs produkter og prosjekter i form av illustrasjoner, gjengivelser, tegninger, fotografisk dokumentasjon og grafikk (heretter i fellesskap omtalt som «Bilder, Bildene») samt tekster, så vel som:
   – Programvare i form av nettbaserte programmer (heretter i fellesskap omtalt som «Informasjon[en] og Programvare[n]») for innsamling eller nedlasting.
  2.  Alle Bilder er øyeblikksbilder. PERI er ikke forpliktet til å gjengi alle enkeltdeler eller elementer i PERIs produkter på Bildene.
  3. Ved å tilveiebringe Informasjon og Programvare gir PERI brukeren en ikke-eksklusiv og ikke-overførbar rett til å bruke Informasjonen og Programvaren som avtalt, eller – hvis ingenting er avtalt – i samsvar med det formålet PERI oppga da PERI-nettstedet ble gjort tilgjengelig.
 4. PERI nettstedets formål
  Formålet med nettstedet er å gi brukerne informasjon.
 5. Rettigheter ved bruk av PERI-nettstedet
  1. Bruken av PERI-nettstedet og Informasjon og Programvare som tilveiebringes på PERI-nettstedet, er underlagt disse Vilkårene med mindre andre av PERIs bruksvilkår får prioritet («forrang») over disse vilkårene.
  2. Brukeren har ikke lov til å selge, leie ut eller lisensiere PERI-nettstedet, Informasjon og Programvare til noen tredjepart eller gjøre den tilgjengelig for tredjeparter på andre måter. Med mindre gjeldende offentlige forskrifter tillater det har brukeren ikke lov til å endre, omvendt utvikle eller oversette Informasjonen og Programvaren eller fjerne noen del av den.
  3.  Informasjonen og Programvaren på PERI-nettstedet er beskyttet av lover om opphavsrett, internasjonale avtaler om opphavsrett og andre lover og avtaler om åndsverk. Brukeren skal følge lovene som er omtalt i ovennevnte avsnitt, og skal rent konkret ikke fjerne alfanumeriske koder, varemerker eller merknader om opphavsrett fra Informasjonen og Programvaren, eller fra kopier av disse. For øvrig skal paragraf 69a ff. i den tyske opphavsrettsloven (UrhG – Gesetz über Urheberrecht und verwandte Schutzrechte) forbli upåvirket.
  4. Informasjon, merkenavn og annet innhold kan ikke kopieres, reproduseres, leies, brukes, leveres eller på annen måte benyttes uten at det er innhentet skriftlig tillatelse til dette fra PERI.
  5. Bruken av PERI-nettstedet er for øyeblikket ikke tidsavgrenset.
 6. Brukerens forpliktelser
  1. Ved benyttelse av PERI nettstedet kan brukeren ikke:
   1. Opptre på en måte som strider med skikk og bruk;
   2. Bryte regler om industrivern og opphavsrettigheter eller annen eiendomsrett;
   3. Spre innhold med virus, såkalt trojanske hester eller andre programkoder som kan skade Informasjonen og Programvaren.
  2. Brukeren er forpliktet til å installere og bruke sikkerhetstiltak, blant annet i form av et antivirusprogram, på sine enheter.
 7. Garantier
  1.  PERI gir ingen garantier eller forsikringer. Rent konkret vil PERI ikke garantere at informasjonen brukeren får oppgitt på PERI-nettstedet, er korrekt.
  2. PERI gir ingen garanti om at PERI-nettstedet skal være tilgjengelig til enhver tid eller fungere feilfritt.
 8. Hyperkoblinger
  PERI-nettstedet kan inneholde hyperkoblinger (lenker) til nettsteder som drives av en tredjepart. PERI påtar seg intet ansvar for innholdet på nettsteder som tilhører tredjeparter, og slutter seg ikke til slike nettsteder eller deres innhold, ettersom PERI ikke kontrollerer informasjonen på slike steder. PERI er ikke er ansvarlig for innhold og informasjon som oppgis på slike steder. Hyperkoblingene benyttes på brukerens egen risiko.
 9. Erstatningsansvar for juridiske og materielle mangler
  Når Informasjon og Programvare tilbys gratis til brukeren på PERI-nettstedet, vil PERIs ansvar for materielle og juridiske mangler i Informasjonen og Programvaren – nærmere bestemt at Informasjonen og Programvaren er korrekt, feilfri, ikke krenker tredjeparters opphavsrett, og at den er fullstendig og/eller anvendelig – begrenses til forhold som dreier seg om overlegg eller bevisst skade.
 10. Annet erstatningsansvar, virus
  1. PERIs ansvar for materielle og juridiske mangler er basert på bestemmelsene i Klausul 9. Ut over dette har ikke PERI noe erstatningsansvar, med mindre det er obligatorisk i henhold til den tyske produktansvarsloven (Produkthaftungsgesetz), som følge av overlegg eller grov forsømmelse, som følge av skade på liv, kropp eller helse, som følge av en antatt kvalitetsgaranti, som følge av bedragersk hemmeligholdelse av en defekt eller som følge av et brudd på grunnleggende forpliktelser i kontrakten. Krav om kompensasjon som følge av brudd på grunnleggende forpliktelser i kontrakten er imidlertid begrenset til forutsigbare skader som er typiske for kontrakter som dette, med mindre det foreligger overlegg eller grov forsømmelse.
  2. Selv om PERI alltid jobber hardt for å holde PERI-nettstedet fritt for virus, kan ikke PERI garantere at det ikke vil forekomme virus der. Før brukeren laster ned Informasjon og Programvare skal han/hun ta i bruk egnet sikkerhetsutstyr og virusskannere for å beskytte seg selv, og for å unngå at det spres virus på PERI-nettstedet.
  3. En endring av bevisbyrden til ulempe for brukeren er ikke relatert til de ovennevnte bestemmelsene i Klausul 10.1 og 10.2.
  4. Dersom PERIs erstatningsansvar bortfaller eller begrenses, skal det samme gjelde erstatningsansvaret til PERIs juridiske representanter, ansatte eller vikarierende utsendinger.
 11. Videre utvikling / opphør
  1. PERI er ikke forpliktet til å videreutvikle eller forbedre PERI-nettstedet eller Informasjonen og Programvaren som tilbys til brukeren der.
  2. PERI forbeholder seg dessuten retten til når som helst å oppheve tilveiebringelsen av PERI-nettstedet, uten å måtte å oppgi noen grunn for dette.
 12. Personvern
  Bestemmelsene om personvern er angitt i personvernerklæringen, som er tilgjengelig på adressen: https://www.peri.no/om-peri/personvern.html
 13. Endringer av Bruksvilkårene
  PERI forbeholder seg retten til når som helst å endre disse Vilkårene. Det vil ikke forekomme noen eksplisitt henvising til endringer av Bruksvilkårene.
 14. Lovvalg
  Lovene i Forbundsrepublikken Tyskland gjelder eksklusivt, med unntak av FN-konvensjonen om kontrakter for internasjonale løsørekjøp (CISG).
 15. Rettskrets
  1. Ethvert forhold som måtte oppstå mellom PERI og brukere av sidene, reguleres av norsk rett. Eventuelle tvister avgjøres med verneting i Norge.
  2. PERI forbeholder seg retten til å anlegge sak også i brukerens rettskrets (jurisdiksjon).
 16. Betalingssted
  Betalingssted er PERI Norge AS, Orhusveien 6, 3070 Sande i Vestfold.
 17. Kontakt PERI
  Spørsmål om bruken av PERI-nettstedet bes rettet til følgende e-postadresse: info@peri.no