You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

Personvernerklæring for Peri Norge AS

Ditt personvern er viktig for Peri og vi er opptatt av å verne om personopplysningenes integritet, tilgjengelighet og konfidensialitet. All behandling av personopplysninger i Peri skal følge det til enhver tid gjeldende personvernregelverket, herunder GDPR og personopplysningsloven. 

Denne personvernerklæringen gir utfyllende opplysninger om hvilke personopplysninger som samles inn, hvordan opplysningene samles inn og hvilke rettigheter du har dersom personopplysninger om deg er registrert hos oss.

Behandlingsansvarlig
Peri Norge AS er behandlingsansvarlig for behandlingen av personopplysninger. Daglig leder i Peri er hovedansvarlig for behandlingen av personopplysningene som utføres av Peri. Ansvaret for den daglige oppfølgningen av vår etterlevelse av personvernregelverket er delegert til vår personvernkoordinator.  

Dersom du har spørsmål knyttet til vår behandling av personopplysninger, kan du kontakte oss på compliance.officer@peri.no.  

Vår behandling av personopplysninger
Peri behandler personopplysninger til følgende hovedformål:

 • Markedsføring av våre tjenester
  • Det rettslige grunnlaget for dette er legitim interesse, jf. GDPR artikkel 6.1.f.
 • Daglig kontakt og oppfølging av våre kunder
  • Det rettslige grunnlaget for dette er oppfyllelse av avtale, jf. GDPR artikkel 6.1.b
 • Gjennomføring og dokumentasjon av kurs knyttet til våre produkter
  • Det rettslige grunnlaget for dette er oppfyllelse av avtale, jf. GDPR artikkel 6.1.b
 • Administrasjon og oppfølging av våre ansatte
  • Det rettslige grunnlaget for dette er oppfyllelse av avtale, og i noen tilfeller legitim interesse jf. GDPR artikkel 6.1.b og artikkel 6.1.f
 • Daglig drift og sikkerhetstiltak
  • Det rettslige grunnlaget for dette er legitim interesse, jf. GDPR artikkel 6.1.f.

Hvor lenge lagrer vi personopplysningene dine?
Personopplysninger vil ikke bli lagret lenger enn det som er nødvendig for å oppfylle formålet med behandlingen eller lovpålagte plikter vi har, for eksempel pålegger bokføringsloven oss å oppbevare regnskapsbilag i fem år.

Videre vil vi slette personopplysninger om deg dersom du ber oss om det, med mindre vi har et rettslig grunnlag eller en lovpålagt plikt til å oppbevare personopplysningene videre.

Får andre tilgang til dine personopplysninger?
Vi vil dele dine personopplysninger med andre selskap innenfor Peri gruppen i den grad det er nødvendig for å ivareta den daglige driften. Det rettslige grunnlaget for dette vil være oppfyllelse av avtale eller berettiget interesse avhengig av situasjonen, idet vi ønsker å effektivisere driften og tilby best mulig produkter og tjenester. Videre vil vi dele dine personopplysninger med offentlige myndigheter i den utstrekning det er nødvendig for å oppfylle våre rettslige forpliktelser.

Utover dette vil vi ikke dele dine personopplysninger med andre virksomheter med mindre du samtykker til dette.

Bruk av databehandlere
Peri inngår databehandleravtale med alle virksomheter som behandler personopplysninger på vegne av oss. Våre databehandlere kan ikke behandle dine personopplysninger på annen måte enn slik som er avtalt med oss og beskrevet i denne personvernerklæringen.

Hvor lagres dine personopplysninger?
Personopplysninger som behandles av Peri lagres på servere i Norge og Europa. Dersom personopplysninger overføres til land utenfor EU/EØS vil dette bli gjort i medhold av reglene i GDPR artikkel 44-50.

Informasjonssikkerhet
Vi tar informasjonssikkerhet på alvor og har etablert passende sikkerhetstiltak for å beskytte dine personopplysningers integritet, tilgjengelighet og integritet. Tilgangen til dine personopplysninger er begrenset til ansatte som har et tjenstlig behov for slik tilgang. Vi vil gi opplæring til ansatte og tredjeparter der det er relevant for å fremme bevissthet om våre retningslinjer og rutiner for personvern.

Rettigheter
Du har rett til innsyn, retting og sletting av personopplysninger i henhold til personvernlovgivningen. Videre har du på visse vilkår rett til begrensning av behandlingen og til å protestere. I tillegg har du rett til dataportabilitet der dette er relevant.
Du kan til enhver tid trekke tilbake eventuelle samtykker til behandling av dine personopplysninger, med den følge at Peri må slette personopplysninger som blir behandlet med grunnlag i samtykket.
Du har rett til ikke å være gjenstand for en avgjørelse som utelukkende er basert på automatisert behandling som har rettsvirkning for, eller på tilsvarende måte i betydelig grad, påvirker deg.

Spørsmål eller anmodninger om innsyn i opplysninger som er registrert om deg kan rettes til compliance.officer@peri.no eller eventuelt per post til Peri Norge, Postboks 25, 3071 Sande.  

Dersom du mener at vi behandler personopplysninger i strid med lovverket, kan du rette en klage til Datatilsynet (post@datatilsynet.no).  

Personvernombud
Peri-gruppen har utnevnt et eget personvernombud som bistår med veiledning slik at personopplysninger blir behandlet på en god måte og i tråd med regelverket. Personvernombudet bistår også Peri Norge med råd og veiledning.

Har du noen spørsmål eller innsigelser til Peri sin behandling av personopplysninger, send en e-post til personvernombudet datenschutz@peri.de.

Endringer:
Dersom vi foretar endringer i denne personvernerklæringen, vil endringene bli publisert på denne nettsiden 14 dager før de iverksettes.