You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

PERI Ankerteknikk

Sikker tetting av staggjennomføringer

DK og SK ankerteknologi sørger for sikring og pålitelig tetting av staghull

Tetting av staggjennomføringer


Problematikken

De vanlige tettmetodene i staggjennomføringer er ikke til å stole på i praksis. Ved krymping av betongen under herding danner det seg krympesprekker som opptrer langs staggjennomføringen gjennom hele betongveggen. Vanskelighetene oppstår ved riving av forskalingen. Framdriftsplanen gjør at det ofte er nødvendig å rive allerede etter én dag. Her blir staglåsene ofte løsnet med flere hammerslag. Ved slag blir stagene og innstøpningsgods ristet. Videre virker trekkraften i staget bare i én retning etter at den ene halvdelen av forskalingen er løsnet. Følgene er hårsprekker rundt innstøpningsgodset. Den normale forlengelsen av staget ved støp og sammentrekningen ved løsning av staglåsene fører til sprekker mellom stag og betong.

Feil montering av vannsperre

Monteringsfeil har vist seg å være hyppige ved arbeid med rør på begge stagene ved siden av innstøpningsgodset. Vann kan trenge forbi vannsperren, som dermed mister sin virkning.

One very common installation error is working with spacer tubes on the two tie rods on either side of the mounted component. These permeable tubes allow the water to penetrate right into the middle of the wall thus making the expensive waterstop centre piece ineffective.

Dannelse av svinnsprekker skaper fare for sigevann ved staggjennomføringer...

Feil montering av fiberbetongrør

Den største ulempen består i at rørene sprekker. Et hammerslag for mye eller en litt for hard tilskruing av staglåsene, og rørene sprekker.

The biggest disadvantage is that the tubes can split. One hammer blow too many or slight overtightening of the nuts leads to cracking or splitting of the fibre concrete spacer tubes.

... Samt ved innstøpte vannsperrer.

Kravene

PERI imøtekommer kravene med to varianter. For å tette igjen staghullene er det uansett hvilke metoder som brukes, nødvendig med nøyaktig utført arbeid.

PERI har utviklet en ny teknikk med supplerende tetting av staghullene. Med dette er sjansene for å få tette vegger uten sammenligning mye større enn med de vanlige metodene.

Ved å tette staghullene har man innflytelse over utførelsen, mens man ikke lenger har tilgang til innstøpte tetningsdeler. Fagmannen vet hvilke endringer som oppstår under støpe- og herdeprosessen.

Løsningen

PERI Ankersystem DK og SK er:

 • vannfast
 • gasstett
 • brannsikkert F 90
 • lyddempende

Den sikre løsningen

Med PERI Ankerteknikk DK og SK.

A tightly closed tie point is the most cost-effective!

En tett staggjennomføring er det mest økonomiske!

Sammenligning av PERI DK- og SK-systemet


System DK Tetningskonuser 

Fordeler

 • DK Tetningskonuser kan enkelt skrus ut med konusnøkkelen.
 • Høy grad av gjenbruk av DK Tetningskonuser.
 • Alle DK Tetningskonuser DW 15, 20, 26 har samme ytre mål, dvs. én betongkonus passer i alle avtrykk.
 • Målrettet bruk ved sigevann.
 • Vannfast betong, lyddemping og brannvegger med veggtykkelser opptil 60 cm.

Bruk

Systemet består av to stk. gjenbrukbare DK Tetningskonuser og ett innstøpt distanserør. Ved riving av forskalingen viser det gjennomgående staget seg å være en fordel. Tetningslokket DW 15 mellom konus og forskaling overvinner ujevnheter og forhindrer innsig av betonglim.

DK Sealing Cone System

System DK

 • vannfast
 • gasstett
 • brannsikkert
 • lyddempende

1) Rør med ru overflate (1x)
2) DK Tetningskonus (2x)
3) DK Betongkonus (2x)

DK System

System SK Ankerkonuser


Fordeler

 • SK Ankerkonus har lang levetid. Kunststoffhylser kan skiftes ut.
 • Enkel avforskaling – SK Ankerkonusen skrus ganske enkelt ut.
 • Brukes i vegger i sikkerhetsområder med innstøpte stag.
 • Kan også brukes som stabil avstiver med rør ved veggtykkelser større enn 60 cm – stagene er gjenbrukbare.

Bruk

SK-systemet består av to stk. gjenbrukbare SK Ankerkonuser og tre stk. staglengder, der det midterste staget støpes inn (f.eks. for bankhvelv eller bygg som gir beskyttelse mot stråling). Ved all øvrig bruk brukes det et rør, så det midtre staget kan brukes om igjen. Etterbehandlingen med Tetningslokk DW 15, 20, 26 gjøres på samme måte som med DK Tetningssystem.

SK Tie Cone System

System SK versjon 1
Stag for gjenbruk

 • vannfast
 • gasstett
 • brannsikkert
 • lyddempende

1) Stag for gjenbruk (1x)
2) SK Ankerkonus (2x)
3) SK Betongkonus (2x)
4) Rør ru overflate (1x)
5) SK Rørtetting (2x)

Sk-System

System SK versjon 2
Stag for innstøping

 • vannfast
 • gasstett
 • brannsikkert
 • lyddempende
 • egnet for sikkerhetsområder (bankhvelv o.l.)

1) Stag for innstøping (1x)
2) SK Ankerkonus (2x)
3) SK Betongkonus (2x)

Viktig for Ankersystem DK og SK

For at forskalingen skal kunne stenges skikkelig, må distanserørene ha nøyaktig samme lengde. Hvis ikke er det stor fare for at det kan oppstå lekkasje av sementlim, hakk ved konusåpningene og merker på betongoverflaten.

It is important that the spacer tubes of the SK and DK systems are exactly the same length.

Viktig: Det er viktig at distanserørene i SK- og DK-systemene har nøyaktig samme lengde.

Betongkonusene

 • Glatt, porefri overflate
 • Betonggrå farge
 • Hardhet i senter 100 N/mm²
 • Vanntetthet kontrollert i henhold til DIN 1048 del 5 (tilsvarer 50 m vannsøyle)

Tetningslimet er blandet med et granulat i limspaltestørrelse. Det sentrerer betongkonusen i avtrykket og forhindrer avsetting.

Tetningslimet

 • 2-komponentlim
 • Betonggrå farge
 • 1 times bearbeidingstid ved 23 °C
 • Tåler saltvann
 • Tåler kulde og varm
 • Syrefast i en viss grad

I tråd med KTW-anbefalingen om graden av polymerer i drikkevann og DVGW-anbefalingen (tysk organisasjon for gass og vann) – egnet for:

 • drikkevanntanker
 • beholdere for næringsmidler

Bruk

Omhyggelig utført arbeid garanterer tette staggjennomføringer.


Removing the DK Sealing Cones with the DK Cone Spanner UNI.

Demontering av DK Tetningskonus

Etter avforskaling fjernes DK Tetningskonus ved hjelp av DK Konusnøkkel UNI. Nøkkelen settes enkelt på, dreies lett og trekkes ut sammen med tetningskonusen. Konusene kan brukes på nytt gjenbruk.

Omhyggelig utført arbeid ved montering av distanserørene garanterer tette staggjennomføringer.

Demontering av SK Ankerkonus

Følgende verktøy trengs for å skru ut SK Ankerkonuser:

Konus Verktøy
SK Ankerkonus
DW 15
Pipe SW 27 – 1/2*
artikkelnr. 029650
SK Ankerkonus
DW 20
Nøkkel skrukonus SW 36
artikkelnr. 031480
SK Ankerkonus
DW 26
Pipe SW 46 – 1*
artikkelnr. 029630
Depending on the SK Tie Cone used, the Socket SW 27, 36 or 46 is required.

Alt etter hvilken SK Ankerkonus som er brukt, trengs Pipe SW 27, 36 eller 46.

Montering av betongkonus

Avtrykket må våre overflatetørt – ikke tiliset – og være fett- og støvfritt.
Temperaturen på tetningslimet, konusen og betongen må være minst +5 °C.

Det rengjorte avtrykkspunktet strykes tynt med tetningslim.

Hold betongkonusen med konustangen, og stryk lim jevnt på side- og frontflate.

Stikk betongkonusen i avtrykket, og drei flere ganger ganske lett, så limet fordeler seg jevnt.

Bank betongkonusen plan med medfølgende verktøy.

Fjern overflødig lim med sparkel.

En tett staggjennomføring ved bruk av PERI Ankersystem.

Særskilte sider ved bruken


Vannfast betong

Vannfast er ikke det samme som vanntett

"Vanntett" betegner stoff og bygningsmaterialer som vann ikke trenger inn i. "Vannfast" betegner at det fordunster mer vann på den siden som vender vekk, enn det som trenger inn på den siden som vender mot vannet.

Det betyr

Ved betongkonuser som er kortere enn 50 mm, er det fare for at vannet kan trenge inn forbi konusen og inn i krympesprekkene langs røret. På grunn av dette bør det ved vannfast betong alltid brukes DK Tetningskonuser DW 15/55 eller SK Ankerkonuser DW 15.


Gassfast betong

Gassfast er ikke det samme som gasstett.

PERI Ankersystemet har ingen innflytelse på diffusjonsmotstanden i betongvegger.


Brannsikring

Når kravene til bærende og ikke-bærende betongvegger som framstilt på skissen overholdes, viser staggjennomføringene laget med PERI Ankersystemene DK eller SK ingen negativ virkning på brannmotstandsklasse F 90 i henhold til DIN 4102, del 4.

En staggjennomføring utført slik er i samsvar med kravene i DIN 4102, del 4, og oppfyller dermed brannmotstandsklasse F 90. Også mulig med DK Betongkonus UNI 58/52.

Hvis Betongkonus DW 15-58/30 monteres skrått, må Repoxal-lim 031550 brukes. I slike tilfeller oppfyller ikke staggjennomføringen kravene til brannmotstandsklasse F 90.


Lyddemping

Lydbåren lyd

Uavhengig av veggtykkelsen har bruken av DK- og SK-systemene ingen målbar negativ innflytelse på veggenes demping av luftbåren lyd. Dette gjelder for alle veggtykkelser, med og uten dempeplate.

Strukturlyd

For vegger med dobbeltsidig forskaling må det tas hensyn til at rørkappene er avbrutt i isolasjonsområdet. Når det gjelder luftbåren lyd, gjelder samme anbefalinger som for vegger med ensidig forskaling.


Profilert betong

For å imøtekomme forskjellige arkitektoniske krav kan andre varianter av betongkonuser benyttes, f.eks. forsenket eller med skyggefuge (fargen på konusene kan variere).

DK Concrete Cone DW 15-58/30

DK Betongkonus DW 15-58/30

DK Concrete Cone Architectural 01 DW 15-58/52

DK Concrete Cone Architectural 01 DW 15-58/52

Concrete cones with shadow joint glued in place.

Forskaling på en side mot spuntvegg

Version 1

With reusable tie rod.

Version 2

With lost tie rods.


Prosjekteksempler

 • Käppala Sewage Works 2001, Sverige
 • Izmit Sewage Works, Tyrkia
 • Sewage works in Villach, Østerrike
 • Elevated Tanks in Weilheim, Tyskland
 • Gaggenau Groundwater Reservoir, Tyskland
 • Seitschen Bridge, Tyskland
 • Spremberg Housing Development, Tyskland

Oversikt over systemkomponenter


DK Gjenbrukskonus
DK Sealing Cone

DK Gjenbrukskonus

SK Sealing Ring

SK Tettelokk

Tube rough

Avstandsrør

DK Concrete Cone

DK Betongkonus

DK Cone Pliers

DK Konustang

DK Cone Spanner

DK Konusnøkkel

Sealing Compound-3 / Set of 6 Tins

Lim 2-komponent


SK Ankerkonus
SK Anchor Cone

SK Ankerkonus

SK Sealing Ring

SK Tettering

Tube rough

Avstandsrør

SK Tube Seal

SK Tube Seal

DK Concrete Cone

DK Betongkonus

Tie Rod

DW stag

DK Cone Pliers

DK Konustenger

12-point Nut

Løs pipe

Ratchet Wrench

Pipenøkkel

Sealing Compound-3 / Set of 6 Tins

Lim 2-komponent


PERI ankerteknikk

PERI Ankerteknikk DW 15, 20, 26

Produktbrosjyre

 

PERI kontaktpersoner

Finn riktig kontaktperson hos oss for ditt prosjekt

Våre representanter

Send oss en mail